Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕТОН КОМПЛЕКС" - 04012164

Регулярна інформація за 2016 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2017-04-06 10:53:31
Дата останнього розміщення: 2017-04-06 10:53:31

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Переглянути
Інформація про рейтингове агентство Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Інформація про облігації емітента Переглянути
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом Переглянути
Інформація про похідні цінні папери Переглянути
Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Переглянути
Інформація про собівартість реалізованої продукції Переглянути
Відомості про аудиторський висновок (звіт) Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути