Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕТОН КОМПЛЕКС" - 04012164

Регулярна інформація за 2012 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2013-04-05 12:13:41
Дата останнього розміщення: 2013-04-05 12:13:41

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств Переглянути
Інформація про рейтингове агентство Переглянути
Інформація про органи управління емітента Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Інформація про облігації емітента Переглянути
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом Переглянути
Інформація про похідні цінні папери Переглянути
Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду Переглянути
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Переглянути
Інформація про собівартість реалізованої продукції Переглянути
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства Переглянути
Примітки до річної фінансової звітності Переглянути
Інформація щодо аудиторського висновку Переглянути