Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Гвоздарьов Євген Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕТОН КОМПЛЕКС"
2. Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження емітента 04074 м.Київ вулиця Резервна, будинок 8
4. Код за ЄДРПОУ 04012164
5. Міжміський код та телефон, факс 0444302001 4302001
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.03.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 51 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 17.03.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.04012164.smida.gov.ua в мережі Інтернет 14.03.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.03.2014 звільнено Директор Гордєєв Роман Анатолiйович д/н д/н
13.03.2014 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами учасників ТОВ "Бетон Комплекс" від 13.03.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ "Бетон Комплекс" №13/03 від 13.03.2014р. Посадова особа Гордєєв Роман Анатолiйович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), яка займала посаду Директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 років.
13.03.2014 призначено Директор Гвоздарьов Євген Борисович д/н д/н
13.03.2014 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами учасників ТОВ "Бетон Комплекс" від 13.03.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ "Бетон Комплекс" №13/03 від 13.03.2014р. Посадова особа Гвоздарьов Євген Борисович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), призначена на посаду Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ "Бетон Сервіс". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.