Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Гвоздарьов Євген Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.10.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕТОН КОМПЛЕКС"
2. Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження емітента 04074 , місто Київ, вулиця Резервна, будинок 8
4. Код за ЄДРПОУ 04012164
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 430-20-01 (044) 430-20-01
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.10.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 201 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 22.10.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.04012164.smida.gov.ua в мережі Інтернет 21.10.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 20.10.2014 Облігація підприємства відсоткова 80000 80000 371.126368528
Зміст інформації:
Рішення про емісію іменних відсоткових незабезпечених облігацій (серія С) в кількості 40 000 штук номінальною вартістю 1000,00 грн. на загальну суму 40 000 000,00 грн. та іменних відсоткових незабезпечених облігацій (серія D) в кількості 40 000 штук номінальною вартістю 1000,00 грн. на загальну суму 40 000 000,00 грн. прийняте Засіданням Наглядової ради ТОВ «Бетон Комплекс» - Протокол № 44 від «20» жовтня 2014 року. Форма існування облігацій – бездокументарна, спосіб їх розміщення – закритий (приватний). В результаті розміщення облігацій підприємства Статутний капітал товариства не збільшується. Запланований випуск складає 371,126% до статутного капіталу, що становить у сумі разом з облігаціями, що знаходяться в обігу, – 742,253%. Власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням умов розміщення. Оплата облігацій, що випускаються здійснюється виключно грошовими коштами. Оплата за облігації здійснюється в національній валюті України (гривні). Метою розміщення облігацій є розвиток виробництва та отримання прибутку. Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій: 80 % ресурсів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для закупівлі сировини, матеріалів, 20 % ресурсів, залучених від продажу облігацій – для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту продукції, що випускається та переліку послуг, що надаються. Члени уповноваженого органу, що прийняв рішення про випуск облігацій підприємства, не планують придбати цінні папери, що розміщуються. Облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення, не конвертуються в інші цінні папери. Іншої суттєвої інформації немає.